• 0 342 611 26 66

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK PROGRAMI DERS BİLGİLERİ

 

1.YARIYIL

 

TURK101 Türk Dili I (2+0)

Dünya dil grupları, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçenin yayılma alanları, noktalama işaretleri, yazım kuralları, dilekçe, Türkçenin ses özellikleri, Türkçede ses olayları, yazılı anlatım, anı türü.

YDBİ101 İngilizce I (2+0)

Bu ders grammar, yazım ve telaffuz kuralları; ve kelime bilgisi ağırlıklıdır

TDP101 Toplumsal Duyarlılık Projesi I (1+0)

Proje bazlı toplumsal fayda sağlanması.

GME100 Genel ve Mesleki Etik (2+0)

Etik kavramı, ahlak ve etik, etik kuralları ve sistemler, etik toplum ilişkisi, etik değerlere uygun davranma ve sonuçları, mesleki etik ve iş yerinde etik ortam sağlama.

AMT101 Matematik I (2+0)

Temel kavramlar ,üslü ve köklü sayılar ,özdeşlikler ve çarpanlara ayırma .mutlak değer ve özellikleri,birinci ve ikinci dereceden denklemler.

ABL101 Bilgisayar I (1+1)

Bilgisayar tarihi. Günümüz bilgisayarlarının geçmişle kıyaslanması. Bilgisayarı oluşturan temel donanım bileşenlerini tanıma ve görevlerini anlama. Kelime işlem programlarını kullanarak yazı oluşturma, biçimleme, tablolar, şablonlar ve anahat kullanımı; hesap tablolama programları ile hesap fonksiyonları, grafik ve çoklu dosya kullanımı.

AVS101 Genetik (2+0)

Nükleik asitlerin yapı ve özellikleri, genetik materyalin kitlesi, baz içeriği ve baz dizisi, genetik materyalin biçimi ve organizasyonu, virüslerde ve viroidlerde genetik materyalin organizasyonu, prokaryotlarda genetik materyalin organizasyonu, ökaryotlarda genetik materyalin organizasyonu, nükleik asit metabolizması enzimleri, prokaryotlarda DNA replikasyonu, ökaryotlarda DNA replikasyonu, virüslerde ve viroidlerde replikasyonmekanizmaları, onarım sistemleri, gen anlatımı, transkripsiyon ve translasyon, genetik şifre.

AVS103 Anatomi (3+0)

Anatomiye giriş ve temel terminoloji, memeli hayvan anatomisi, sindirim sitemi, solunum sistemi, dolaşım sistemi, üreme fizyolojisi, endokrin sitem, sinir sistemi, boşaltım sistemi.

AVS105 Genel Kimya (2+0)

Maddenin Özellikleri ve Ölçümü, Atomlar ve atom kuramı, Kimyasal Bileşikler, Kimyasal Tepkimeler, Sulu çözelti tepkimesine giriş, Gazlar, Termokimya, Atomun Elektron Yapısı, Periyodik Çizelge ve Bazı Atom özellikleri, Kimyasal Bağlar, Sıvılar, Katılar ve Moleküler Arası Kuvvetler, Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri, Çözelti Hazırlama.

AVS107 Genel Mikrobiyoloji (2+0)

Mikroorganizma ve mikrobiyoloji tanımlarını öğrenme, Bakterilerin anatomik yapılarıkimyasal yapı ve üremelerini, anaerobiyozis -enzimler -metabolizmasını ve bakterilerin genetik karakterleri ile bakterilerde varyasyonları ayrıca  bakterilerde genetik madde aktarılmasını, bakteriyofajlargenel mikolojimikroorganizmaların üretilmesini ve fungusları (mayalar ve küfleri), virüsleri, protozoaları ve viroidleri tanıyabilme.

AVS109 Laboratuvar Tekniği I (2+1)

Laboratuvarda temel kavramlar, güvenlik ve temizlik, laboratuar aletleri, temel analiz yöntemleri, kalite ve kontrol, otomasyon ve enformasyon sistemleri, biyolojik örnek alma ve saklama koşulları ve analizlerde hata kaynakları.

AVS111 Hayvancılık Bilgisi (3+0)

Dünya hayvancılığının genel yapısı; Türkiye’ de hayvancılık ve problemleri; evciltme; hayvan türleri; hayvan ırkları; çevrenin hayvanlar üzerindeki etkileri; hayvanlarda büyüme ve üreme konusunda temel kavramlar; hayvanlarda döl verimi ve döl verimini etkileyen faktörleri; hayvan ıslahında kullanılan terimler. 

GOS101 Sağlıklı Yaşam ve Spor (1+1)

Beden Eğitiminin tanıtımı, beden eğitimi etkinliklerinde uyulacak genel kurallar, uygulanacak prosedürler, eğitim süresi, sakatlanma riskleri, sakatlanmalara karşı önlemler ve beden eğitimi etkinlikleri.

 

2.YARIYIL

 

TURK102 Türk Dili II (2+0)

Türkçede vurgu (sözcük vurgusu), Türkçede vurgu(grup ve cümle vurgusu), sözcükte yapı (kök, ek kavramları, çekim ekleri), sözcükte yapı (gövde kavramı, yapım ekleri), cümle bilgisi (ögeler), cümle bilgisi (cümle çeşitleri, doğru cümle),anlatım biçim ve teknikleri, anlatım bozuklukları (anlama dayalı anlatım bozuklukları), anlatım bozuklukları (yapıya dayalı anlatım bozuklukları), eleştiri, öz eleştiri, sohbet (söyleşi), deneme ve diğer yazı türleri, yazma çalışması

YDBİ102 Yabancı Dil II (2+0)

Bu ders grammar, yazım ve telaffuz kuralları; ve kelime bilgisi ağırlıklıdır.

TDP102 Toplumsal Duyarlılık Projesi (1+2)

Proje bazlı toplumsal fayda sağlanması.

AMT102 Matematik II (2+0)

Oran, orantı, Denkem çözme, Sayı Problemleri, Kesir Problemleri, Yaş Problemleri, İşçi ve Havuz Problemleri, Hız Problemleri, Faiz Problemleri, Karışım Problemleri

ABL102 Bilgisayar II (1+1)

Office programları özellikleri ve uygulamaları, bilgisayarlar arası bağlantı, internet kullanımı ve özellikleri, mail kullanımı, web tasarımı ve yayımlama. Anti-virüs ve güvenlik yazılımlarının kurulum ve ayarlanması. Verilerin yedeklenmesi ve korunması. Bilgilerin bulut sisteminde saklanması.

AVS102 İstatistik (2+0)

İstatistiksel tanım ve kavramlar, özetleme ve frekans dağılım tabloları, varyasyon, dağılım, popülasyon parametreleri, örnek istatistiklerinin hesaplanması, gruplar arası karşılaştırmalar, korelasyon ve regresyon analizleri, parametrik olmayan testler.

AVS104 Fizyoloji (3+0)

Fizyolojiye giriş, hücre fizyolojisi ve vücut sıvıları, kan fizyolojisi ve kan dolaşımı, sindirim, sinir, kas, solunum, boşaltım ve endokrin sistemler, üreme fizyolojisi, beden ve çevre ısı ilişkileri, duyu organları.

AVS106 Klinik Biyokimya (3+0)

Biyofiziksel kimya ve su, karbohidratlar, lipidler, proteinler ve nükleik asitler, enzimler, mineral maddeler, viteminler ve hormonlar, biyokimyada kullanılan alet ve yöntemler, kan ve idrar analizi.

AVS108 Salgın ve Zoonoz Hastalıklar (2+0)

Hastalıknedenlerini tanıyabilme.Sistemlerine göre zoonoz hastalıkları tanıyabilme.Salgın hastalıklarının bulaşma yollarını tanıyabilme. Hayvanlardan insanlara geçebilen hastalıkları tanıyabilme. Zoonoz hastalıklardan korunma tedbirlerini öğrenebilme ve Salgın hastalıklardan korunma tedbirlerini öğrenebilme.

AVS110 Laboratuvar Tekniği II (2+1)

Laboratuvarda temel hesaplamalar, kimyasal maddelerle güvenli çalışma, analiz öncesi hazırlıklar, analiz sonrası işlemler ve analiz yöntemleri.

AED100 Endüstriye Dayalı Eğitim (0+0)

Öğrenciler okulda öğrendikleri teorik bilgileri bir firmada pratik olarak nasıl kullanacaklarını öğrenip deneyim kazanmaları amacıyla yaz döneminde 30 iş günü staj çalışması yapmak durumundadır ve staj süresince yaptıkları çalışmaları ilgili departman sorumlusu tarafından imzalattığı rapor şeklinde, dönem başlangıcında, danışmanına vermesi gerekmektedir.

MUP100 Mesleki Uygulama Projesi (0+0)

Mesleki Uygulama Projesi dersi, bir akademik danışmanının gözetiminde, öğrencinin mesleki alanı ile ilgili bir proje konusunda araştırma yapma yeteneği kazandırarak yaptığı araştırma ile bilgi ve becerisini artırmayı hedefler.

 

3.YARIYIL

 

AİİT201 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I (2+0)

Türklerin Anadolu’ya geliş gayesi ile buna uygun olarak fetih siyaseti. Haçlı Seferleri’nin gayesi ve doğurduğu sonuçlar. Sömürge keşiflerinin başlaması ve sonuçları. Rönesans ve Reformları başlaması ve sonuçları. Fransız İhtilali ve sonuçları. Osmanlı Devleti’nde siyasi akımların etkisi. Sömürgeci devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki siyasi emelleri.

AVS201 Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı (3+0)

Büyükbaş hayvancılıkla ilgili ülkemizdeki ve dünyadaki durum, Üretim sistemleri, üreme ve süt üretiminin temel konuları, ıslah ve kayıt tutma, yetiştirme pratikleri ve sürü sağlığı ile ilgili konular.

AVS203 Pet Hayvanları Sağlığı ve Koruması (2+0)

Pet hayvanlarında yetiştirme ve beslemenin tarihçesi. Endüstri toplumunda arkadaş hayvan olarak kedi ve köpeğin yeri. Üreme ve sindirim sistemlerinin anatomi ve fizyolojisi, Kedi-köpek ırkları, Pet hayvanlarında yavru bakımı, Pet hayvanlarında pratik yetiştirme işeri, barındırma esasları, Pet hayvanlarında sağlık-koruma, fizyolojik duruma göre besin madde normları; enerji gereksinimleri, protein gereksinimleri, mineral ve vitamin gereksinimleri, pet hayvanları için üretilen ticari yemler ve kimyasal yapıları, kedi-köpek kedi ve köpek besleme arsındaki farklar, maması üretim teknikleri, diyet formülasyonu, beslemeye bağlı aksaklıklar, kedi-köpek besleme ile hayvan refahı arası ilişkiler.

AVS205 Arı Yetiştiriciliği ve Sağlığı (2+1)

Arıcılık ve bal üretimi tekniklerini uygulayabilme, arıların tozlaşmaya katkısını sağlayabilme, organik arı ürünleri elde edebilme, organik tarımda arıcılığın etkinliğini arttırabilme.

AVS207 Temel Yem Bilgisi ve Hayvan Besleme (2+2)

Yem bilgisi, yemlerdeki besin maddeleri ve hayvan türlerine göre metabolizmaları, yemlerin sınıflandırılması, yem analizi, sığır, koyun, keçi ve kanatlı hayvan beslenmesinin temel ilkeleri.

AVS209 Temel Veteriner Patolojisi (3+0)

Genel patoloji, hastalık sebepleri, hücre ve doku zedelenmeleri, metabolizma bozuklukları, immünopatoloji, yangı, iyileşme ve onarım, genetik hastalıklar ve anomaliler, tümörler.

AVS211 Histoloji ve Embriyoloji (3+0)

Histolojinin temel kavramları ve canlıyı oluşturan birimlerin, dokuların ve sistemlerin tanıtılması.

AVS215 Hijyen ve Sanitasyon (3+0)

İşletme standartlarına uygun olarak iş kıyafetini giyebilme, hijyen kurallarına uygun olarak kişisel temizlik kurallarını uygulayabilme, mevzuatlara uygun olarak tuvaletlerde ve el yıkama alanlarında sanitasyon kurallarını uygulayabilme ve mevzuatlara uygun olarak periyodik sağlık kontrollerini yapabilme gerekliliği, mevzuatlara uygun olarak işletme giriş ve çıkışlarında sanitasyon kurallarını uygulayabilme, temizlik malzemeleri, gıda işletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyon.

AVS011 Hayvancılık Ekonomisi (2+0)

Hayvancılık ekonomisi ve kapsamı, makro ekonomik konular, arz-talep ve fiyat mekanizmaları, pazarlama ve örgütleme, Türkiye’de hayvancılık politikaları.

AVS015 İlk Yardım (2+0)

Hayvanlarda ilk yardım genel bilgiler, ilk yardım çantasının hazırlanması, ısırık, sıkma, trafik kazasında, düşme ve zehirlenmelerde, donmalarda, elektrik çarpmalarında, yanmalarda ve boğulmalarda ilk yardım, acil müdahale.

 

4.YARIYIL

 

AİİT202 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II (2+0)

Türkiye Cumhuriyeti?nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu çağdaş ulusdevletler seviyesinde değerlendirip, ulus-devleti tanımlayan değerler sistemi içinde sui generis özellikler taşıyan Türk Devrimi tecrübesini (Kronolojik bir hatta: Türk emperyal geçmişinin klasik ve klasik sonrası, geç 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl, 1908 Devrimi, 1914-1918, 1918-1922 ve 1923-60 kesitlerinin ele alınması), modern Türk ulus-devletinin, devlet ve toplumsal yeniden yapılanması çerçevesinde ele alınıp bütüncül olarak Türk siyasî ve toplumsal sisteminin değişmesinin aşamaları, Bu çeşitli seviyelerde ve çeşitli boyutlarıyla biçimlenen ve hayata geçirilen siyasî, toplumsal, ekonomik ve kültürel değişme olgusunun (transformation) iç ve dış siyasî olaylarının analizi, tüm aktörlerinin düşünce ve faaliyetlerinin analizi, Bu tarihsel süreçlerin (modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu süreçleri) günümüz çağdaş Türk toplumunun ve siyasetinin problemlerinin  özümünde de referans ve karşılaştırma alanı.

AVS200 Hayvansal Üretim Teknolojisi (2+1)

Türkiye'de hayvancılığın durumu, çiftlik hayvanlarında tür ve ırk kavramları, çiftlik hayvanlarında üreme ve döl verimi, pratik yetiştirme ve beslenme, kayıt tutma ve değerlendirme teknikleri.

AVS202 Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği ve Sağlığı (3+0)

Kanatlı beslemeye giriş, besin maddeleri, yem maddeleri, tavuklarda karma yem çeşitleri, civciv ve piliçlerin besleme ve yemlenmesi, ticari yumurta tavuklarının besleme ve yemlenmesi, damızlıkların besleme ve yemlenmesi, etlik piliçlerin besleme ve yemlenmesi, metabolik hastalıklar, diğer kanatlı kümes hayvanları hakkında bilgiler.

AVS204 Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı (3+0)

Küçükbaş hayvanlarda koyun ve keçinin bakımı ve beslenmesi hakkında bilgi sahibi olabilme yetiştiriciliği konusunda temel bilgilere sahip olma. Küçükbaş hayvanların süt verimi zamanında beslenmesine dikkat edilmesi ve hangi beslenme programın uygulanması hakkında bilgi sahibi olabilme.

AVS206 Suni Tohumlama ve Islah (3+0)

Üreme organları, seksüel siklus ve hormonal mekanizması, en uygun tohumlama zamanı, spermanın alınması, saklanması ve suni tohumlama, hayvan ıslahı, yetiştirme ve ıslah yöntemleri, gen manipülasyonları.

AVS208 Temel Veterinerlik Farmakolojisi ve Toksikolojisi (3+0)

Famakolojiye giriş, farmakokinetik ve farmakodinamik, kemoterapötikler, gıdalarda ilaç kalıntıları, toksikoloji, zehirlenme türleri ve etkileri, doz-etki ilişkisi, pestisitler ve çevre toksikolojisi.

AVS210 Doğum Bilgisi (2+1)

Üreme organlarının tanıtımı, gebelik ve doğumun fizyolojisi, endokrin mekanizması, tanınması ve doğuma müdahale öncesi muayene. Doğum, güç doğum, güç doğuma müdahale ile ilgili gerekli bilgiler. Gebelikte karşılaşılabilen patolojik olgular. Meme hastalıkları hakkında genel bilgi sahip ve bunun süt sığırı yetiştiriciliğindeki öneminin bilinmesi.

AVS212 Temel Veteriner Parazitolojisi (3+1)

Parazitolojiye giriş, parazitlerin genel özellikleri, konukçu-parazit ilişkileri, parazitlerin bulaşma yoları ve zoonoz, parazitleri tanılama yöntemleri, parazitlerin yayılışı ve korunma.

AVS012 Aşı Bilgisi ve Uygulamaları (2+0)

Genel aşı bilgisi, aşı çeşitleri, elde etme ve uygulama yöntemleri, aşının etki mekanizması,viral/bakteriyel hastalıklara ve parazitlere karşı aşı uygulamaları, büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve pet hayvanlarda uygulanan aşılar.