• 0 342 611 26 66

ORGANİK TARIM PROGRAMI DERS BİLGİLERİ

1.YARIYIL

 

TURK101 Türk Dili I (2+0)

Dünya Dil Grupları, Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri,Türkçenin Yayılma Alanları, Noktalama İşaretleri, Yazım Kuralları, Dilekçe, Türkçenin Ses Özellikleri, Türkçede Ses Olayları, Yazılı Anlatım, Anı Türü

YDBİ101  İngilizce I (2+0)

Bu ders grammar, yazım ve telaffuz kuralları; ve kelime bilgisi ağırlıklıdır.

TDP101 Toplumsal Duyarlılık Projesi I (1+0)

Proje bazlı toplumsal fayda sağlanması

GME100 Genel ve Teknik İletişim (2+0)

İletisimin Tanımı, Kapsamı, Amacı, Önemi ve Temel Özellikleri. İletisimin Türleri: Sözlü İletisim ve uygulamaları. İletisimin Türleri: Sözsüz İletisim: Beden Dili, Yazılı İletisim. Mesleki İletisimin. Mesleki Yazısma Sekilleri. Raporlama Teknikleri ve Görsel İletisim, Form Düzenleme, Grafiksel, Sematik Anlatım Metodları. Sanal Örgütlerde İletisim, Örgütsel İletisimin Araçları, Etkinlik Faktörleri. İletisimin Engelleri ve Bu Engelleri Asma Yolları.

AMT101 Matematik I (2+0)

İşlem yeteneği, Temel kavramlar, Sayı sasamakları, Taban aritmetiği, Bölme, Bölünebilme, Asal çarpanlara ayırma, Obeb- Okek, Rasyonel sayılar, Mutlak değer

ABL101 Bilgisayar I (1+1)

Bilgisayar tarihi. Günümüz bilgisayarlarının geçmişle kıyaslanması. Bilgisayarı oluşturan temel donanım bileşenlerini tanıma ve görevlerini anlama. Kelime işlem programlarını kullanarak yazı oluşturma, biçimleme, tablolar, şablonlar ve anahat kullanımı; hesap tablolama programları ile hesap fonksiyonları, grafik ve çoklu dosya kullanımı.

AOT 101 Genel ve Teknik İletişim (1+1)

İletisimin Tanımı, Kapsamı, Amacı, Önemi ve Temel Özellikleri. İletisimin Türleri: Sözlü İletisim ve uygulamaları. İletisimin Türleri: Sözsüz İletisim: Beden Dili, Yazılı İletisim. Mesleki İletisimin. Mesleki Yazısma Sekilleri. Raporlama Teknikleri ve Görsel İletisim, Form Düzenleme, Grafiksel, Sematik Anlatım Metodları. Sanal Örgütlerde İletisim, Örgütsel İletisimin Araçları, Etkinlik Faktörleri. İletisimin Engelleri ve Bu Engelleri Asma Yolları.

AOT103 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri (4+0) 

Ölçme sistemleri, Temel ve Türetilmiş Büyüklükler, Vektörler, İş ve Enerji, Yük ve Madde, Elektriksel Alan, Gauss Kanunu, Elektriksel potansiyel, Kapasitörler ve dielektrik, Manyetik Alan, Amper Kanunu, Faraday kanunu, İndükleme, Maddenin Manyetik Özellikleri, Elektromanyetizma.

AOT141 Zooloji (2+0) 

Zoolojiye giriş, sistematik, hücre, hücre bölünmesi ve üreme, dokular, organlar ve sistemler, enerji ve metabolizma, hayvan ekolojisi.

ABT101 Botanik (3+0)

Botanik ve önemi. Bitkilerde hücre, doku ve organların yapıları. Vejetatif ve generatif organların yapı ve işlevleri. Üreme ve döl almaşı. Bitkilerde metabolizma fizyolojisi, bitkilerde büyüme ve gelişme olayları.

AOT107 Genetik (2+0) 

Nükleik asitlerin yapı ve özellikleri, genetik materyalin kitlesi, baz içeriği ve baz dizisi, genetik materyalin biçimi ve organizasyonu, virüslerde ve viroidlerde genetik materyalin organizasyonu, prokaryotlarda genetik materyalin organizasyonu, ökaryotlarda genetik materyalin organizasyonu, nükleik asit metabolizması enzimleri, prokaryotlarda DNA replikasyonu, ökaryotlarda DNA replikasyonu, virüslerde ve viroidlerde replikasyon mekanizmaları, onarım sistemleri, gen anlatımı, transkripsiyon ve translasyon, genetik şifre hakkında bilgi sahibi olur.

GOS101 Sağlıklı Yaşam ve Spor (1+1)

Beden Eğitiminin tanıtımı, beden eğitimi etkinliklerinde uyulacak genel kurallar, uygulanacak prosedürler, eğitim süresi, sakatlanma riskleri, sakatlanmalara karşı önlemler ve beden eğitimi etkinlikleri.

 

2. YARIYIL

 

TURK102 Türk Dili II (2+0)

Türkçede Vurgu(Sözcük Vurgusu), Türkçede Vurgu(Grup ve Cümle Vurgusu), sözcükte Yapı(Kök, Ek Kavramları, Çekim Ekleri), Sözcükte Yapı (Gövde Kavramı, Yapım Ekleri), Cümle Bilgisi (Ögeler), Cümle Bilgisi(Cümle Çeşitleri, Doğru Cümle),Anlatım Biçim ve Teknikleri, Anlatım Bozuklukları (Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları), Anlatım Bozuklukları (Yapıya Dayalı Anlatım Bozuklukları), Eleştiri, Öz Eleştiri, Sohbet(Söyleşi), Deneme ve Diğer Yazı Türleri, Yazma Çalışması.

YDBİ102 Yabancı Dil II (2+0)

Bu ders grammar, yazım ve telaffuz kuralları; ve kelime bilgisi ağırlıklıdır.

TDP102 Toplumsal Duyarlılık Projesi II (1+2)

Proje bazlı toplumsal fayda sağlanması

AMT102 Matematik II (2+0)

Üslü Sayılar, Köklü Sayılar, Çarpanlarına Ayırma, Oran Orantı, Denklem Çözme, Problemler

ABL102 Bilgisayar II (1+1)

Office proğramları özellikleri ve uygulamaları, bilgisayarlar arası bağlantı, internet kullanımı ve özellikleri, mail kullanımı, web  tasarımı ve yayımlama. Anti-virüs ve güvenlik yazılımlarının kurulum ve ayarlanması. Verilerin yedeklenmesi ve korunması. Bilgilerin bulut sisteminde saklanması.

AOT102 Ekoloji (2+0)

Ziraat Mühendisliği mesleki öğretisinin temel dayanağı olan bitkisel ve hayvansal üretimde, kullanılan agro ekolojinin bileşenlerini (ekosistem, besin döngüsü) tanımak,

AOT104 Organik Tarımın Genel İlkeleri (2+0)

Organik tarımın temel ilkeleri, Ülkemizde ve dünyada organik tarımın durumu, organik tarımla ilgili yasa ve yönetmelikler

AOT106 Hayvansal Üretim İlkeleri (2+1)

Dünya ve Türkiye de hayvancılığın genel durumu, tarımsal üretimde hayvancılığın önemi, hayvanların evciltilmeleri, hayvan türleri, türlerin oluşumu, ırklar, ırkların oluşumu ve sınıflandırılmaları, hayvanların morfolojik ve fizyolojik ırk özellikleri, döl verimi, laktasyon, büyüme.

AOT108 Bitkisel Üretim İlkeleri (2+1)

Bitkisel üretimde tarla, bahçe bitkileri ile ilgili temel kavramlar, tozlanma, döllenme, tohum oluşumu. Toprak işleme, ekim-dikim, sulama, gübreleme, hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele, budama ve hasat.

AOT110 Tarım ve Çevre (2+0)

Çevre kirliliğinin nedenleri: hava,su ve toprak kirliliği. Tarımsal kaynaklı çevre kirliliği; tarımsal mücadele ilaçları, gübreler, sulama. Çevre korunmasında organik tarım ve biyolojik yöntemler.

AED100 Endüstriye Dayalı Eğitim (0+0)

Staj, önlisans programı esnasında edinilen teorik bilgilerin uygulama aşamasına geçirilmesi alanında öğrenciye olanaklar sunar. Bu nedenle işle ilgili her türlü faaliyeti kapsar. Staj için olası iş yerleri belirlenerek her akademik yılın başında bölüm başkanlığı tarafından ilan edilecektir. Öğrenciler staj kapsamında çalışma alanlarını kapsayan herhangi bir iş alanında, 30 gün fiili olarak çalışmak durumundadır. Yapılan iş detaylı bir şekilde günlük olarak kaydedilir ve raporlanır. Hazırlanan staj raporu çalışma ortamındaki ilgili kişi tarafından onaylanır ve değerlendirilmek ve notlandırılmak üzere bölümdeki ilgili akademik personele teslim edilir.  

MUP100 Mesleki Uygulama Projesi (0+0)

Mesleki Uygulama Projesi dersi, bir akademik danışmanının gözetiminde, öğrencinin mesleki alanı ile ilgili bir proje konusunda araştırma yapma yeteneği kazandırarak yaptığı araştırma ile bilgi ve becerisini artırmayı hedefler.

 

3.YARIYIL

 

AİİT201 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I  (2+0) 

Türklerin Anadolu’ya geliş gayesi ile buna uygun olarak fetih siyaseti. Haçlı Seferleri’nin gayesi ve doğurduğu sonuçlar. Sömürge keşiflerinin başlaması ve sonuçları.  Rönesans ve Reformları başlaması ve sonuçları. Fransız İhtilali ve sonuçları. Osmanlı Devleti’nde siyasi akımların etkisi. Sömürgeci devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki siyasi emelleri.

AOT201 Tarımsal Yapılar ve Sulama (2+1)

Bahçe Bitkileri Sulaması; Sulamanın tanımı, önemi, yararları, arazinin sulamaya hazırlanması, sulama yöntemleri ve sulama projesi hazırlanması konularını içeren ön lisans dersidir.

AOT203 Çayır Mera Yem Bitkileri (2+1)

Çayır-meraların tanımı, sınıflandırılması, bakım (sulama-gübreleme-yabancı bitki kontrolu vb.) işlemleri, çayırlardan (yeşil ot- kuru ot- silaj) yararlanma yöntemleri, meralardan yararlanmanın teknik kuralları (otlatma mevsimi ve kapasitesi, uygun havan türleri ile otlatma- uniform otlatma)

AOT205 Organik Ürünleri İşleme Teknolojisi (2+0)

Gıdaların kimyasal bileşimi, su, protein, lipid ve mineral maddeler. Enzim, vitamin, renk, tat, koku ve aroma maddeleri. Gıdaların bozulması, gıda muhafaza yöntemleri. Gıda katkımaddeleri ve toksikolojisi. Tahıl, süt, et ve su ürünleri işleme teknolojisi. Fermentasyon teknolojisi.

AOT207 Gübreler ve Gübreleme (1+1)

Bitki besleme ve bitkilerde bulunan maddeler; bitki gelişimi, bitki besin maddelerinin alınma şekilleri ve bitki besin maddelerinin alınmasını etkileyen etmenler; bitki besin maddeleri ve bitkideki işlevleri ile noksanlık belirtileri; gübreler ve gübreleme teknikleri; gübreler (doğal gübreler, yapay gübreler, yaprak gübreleri, sıvı gübreler).

AOT209 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (2+0)

Tıbbi bitkilerin tarihi gelişimi, önemi, kullanım alanları, ekolojik istekleri, ilaçlar ve droglar.

AOT211 Tohum Teknolojileri (3+0)

Tohumların fiziksel yapısı ve kimyasal bileşimi, Tohumlarda yaşlanma fizyolojisi, Tohumlarda dormansi, Tohumlarda çimlenme fizyolojisi, Tohumlarda canlılık testleri, Tohumlarda güç testleri, Tohumlarda yapılan teknolojik uygulamalar ve Tohum endüstrisinin kavramları ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi verilmektedir.

AOT213 Tarımsal Mekanizasyon (2+0)

Bu ders kapsamında motorlara ilişkin tanımlar, motor tipleri ve genel özellikleri, teorik esaslar, yapısal özellikleri, kullanılan yakıtlar, motor donanımları, ülkemiz tarımı ve mekanizasyon durumu, temel tarımsal işlemlerde kullanılan makinalar, özellikle toprak işleme aletleri, ekim makinaları, bakım makinaları, gübreleme makinaları, tarımsal savaş aletleri, hasat-harman makinaları, bu makinaların çalışma ilkeleri, ayar ve bakımları.

AOT215 Organik Ürünlerin Pazarlanması (2+0)

Organik ürünlerin konvansiyonel ürünlerden farklı yönlerinin pazarlama ve muhafaza açısından anlatılması ürünün pazarlama anlayışı, üretim, satış ve pazarlama dönemleri, Pazarlama karması unsurları ve koordineli pazarlama çalışmaları, Pazar bölümlendirme, Pazar bölümlendirme kriterleri, organic ürünler için tipik bir Pazar bölümü olan Niche pazarların özellikleri, avantajlı ve dezavantajlı yönleri anlatılması.

AOT217 Bitki Koruma (3+0)

Bitki koruma konusu içinde yer alan bitki hastalıklarını zararlılarını yabancı otlarına tanımı, önemi, bitkilerde hastalıklara neden olan patojen populasyonlarının özellikleri, hastalıkların ortaya çıkmasında etkili olan faktörler, zararlıların epidemilerinin önceden tahmini, erken uyarı ve mücadeleleri

AOT013 Zeytin Yetiştiriciliği (2+0)

Zeytin Yetiştiriciliği

 

4. YARIYIL

 

AİİT202 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II (2+0)

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu çağdaş ulusdevletler seviyesinde değerlendirip, ulus-devleti tanımlayan değerler sistemi içinde sui generis özellikler taşıyan Türk Devrimi tecrübesini (Kronolojik bir hatta: Türk emperyal geçmişinin klasik ve klasik sonrası, geç 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl, 1908 Devrimi, 1914-1918, 1918-1922 ve 1923-60 kesitlerinin ele alınması), modern Türk ulus-devletinin, devlet ve toplumsal yeniden yapılanması çerçevesinde ele alınıp bütüncül olarak Türk siyasî ve toplumsal sisteminin değişmesinin aşamaları, Bu çeşitli seviyelerde ve çeşitli boyutlarıyla biçimlenen ve hayata geçirilen siyasî, toplumsal, ekonomik ve kültürel değişme olgusunun (transformation) iç ve dış siyasî olaylarının analizi, tüm aktörlerinin düşünce ve faaliyetlerinin analizi, Bu tarihsel süreçlerin (modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu süreçleri) günümüz çağdaş Türk toplumunun ve siyasetinin problemlerinin çözümünde de referans ve karşılaştırma alanı.

AOT202 Sistem Analizi ve Tasarımı (3+0)

Proje Hazırlama, sunma ve uygulama

AOT204 Bahçe Bitkileri (3+0)

Bahçe bitkilerinin önemi, tarihsel gelişimi, tanımı, Bahçe bitkilerinin biyolojik özellikleri, Bahçe bitkilerinin ekolojik istekleri, Bahçe bitkilerinin çoğaltma teknikleri, Bahçe bitkilerinin yetiştirme teknikleri, Önemli türlerin özellikleri.

AOT206 Fide ve Fidan Yetiştirme (2+1)

Fide yetiştiriciliğinin amacı ve önemi, Ülkemizdeki fidecilik sektörün genel durumu Fide yetiştiriciliğinde tohumluğun önemi Fide yetiştirmede kullanılan ortamlar ve özellikleri Sebzecilikte aşılı fide kullanımı Sebzecilikte aşılı fide kullanımı Modern fide üretim tesisleri Ülkemiz fidancılığının durumu Fidan üreticilerinin sorunları Fidan üretim tekniklerinin tanıtılması Fidanlık işletmeciliğinde çalışma amacı ve tipin tespiti Fidanlık tesis edilirken dikkat edilmesi gerekli olan konular Fidanlık tesis edilirken dikkat edilmesi gerekli olan konular

AOT208 İşletme Yönetimi (2+0)

İşletmeciliğin kavramsal boyutları, tarihi gelişimi, üretim faktörleri, girişim, girişimci-yönetici kavramları, işletmenin sorumlulukları, işletmenin nitelikleri, amaçları, baskı/çıkar grupları, işletmenin sınıflandırılması, işletmenin çevresi, büyüklüğü ve kapasite kullanımı, işletmelerin kuruluş çalışmaları. 

AOT210 Kalite Güvence Standartları (1+1)

Standardizasyon gelişim süreci, amaç ve ilkeleri, sağladığı faydalar, Türk Standartları Enstitüsünün görevleri, bölgesel ve uluslararası standardizasyon kuruluşları, kalite güvence kavramı.

AOT212 Ürünlerin Muhafaza Ambalaj ve Taşınması (2+0)

Ürün muhafaza tekniklerine giriş, ısıl zararı ve inaktivasyon, iyonlaştırıcı ışının etkisi, düşük sıcaklıklarda mikrobiyal gelişme, kurutma, yüksek osmotik basınç ve su aktivitesi, düşük ph ile gıdaların muhafazası, organik asitler ve esterler, modifiye atmosferler. Cam ve cam ambalajlar, metal malzeme ve metal ambalajlar, plastikler ve plastik ambalajlar, kağıt ve kağıt ambalajlar, değiştirilmiş atmosfer ambalajlaması, taşıma ambalajları, özel gıdaların ambalajlanmaları

AOT214 Tarla Bitkileri (3+0)

Tarla bitkilerinin sınıflandırılması, tahılların, yemeklik tane baklagillerin, endüstri bitkilerinin, tıbbi-aromatik bitkilerin ve yem bitkilerinin genel morfolojik ve agronomik özellikleri ile yetiştiriciliği

AOT216 Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği (2+0)

Seracılığın tarihçesi, Seracılığın tarımdaki yeri ve önemi, Bitkisel üretimde kullanılan örtü tipleri, Seraların sınıflandırılması, Sera yerinin seçimini etkileyen faktörler, Sera planlamasının temel prensipleri, Sera yapı malzemeleri ve yapı elemanları, Sera klima düzenlemesi, Sera toprağının hazırlanması, Sera bitkilerinde sulama ve drenaj sistemleri, Topraksız kültür sistemleri, Sera ve açıkta üretim planlaması, bazı önemli sebze türlerinin Örtü altı sebze yetiştiriciliği.

AOT218 Arıcılık ve Tozlaşma (2+0)

Arıcılık ve bal üretimi tekniklerini uygulayabilme, arıların tozlaşmaya katkısını sağlayabilme, organik arı ürünleri elde edebilme, organik tarımda arıcılığın etkinliğini arttırabilme.

AGR200 Girişimcilik (2+0)

Bu derste girişimciliğin kavramsal çerçevesi, yaklaşımları, fonksiyonları, süreci, girişimcilik kültürü, girişimciliğin yerel ve uluslar arası bağlamı ve girişimcilik ahlakı ile ilgili konulara değinilecektir.

AOT014 Bahçe Bitkilerinde Son Gelişmeler (2+0)

Türk ve Dünya tarımında bahçe bitkilerinin yeri, bahçe bitkilerinin ülkemizde kapladığı alan ve bölgelere göre dağılımı, besin değeri, ekonomik önemi, bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde ekolojik faktörler, bahçe bitkilerinin fizyolojik ve biyolojik esasları, meyve ağaçlarında çiçeklenme, tozlanma ve döllenme, bahçe ürünlerinde olgunluk ve hasat, bahçe ürünlerinin muhafazası.