• 0 342 611 26 66

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS BİLGİLERİ

 

ACG101Çocuk Gelişimi I (3-0)3 AKTS 6

Fiziksel gelişim, fiziksel gelişimi takip etme, psiko-motor gelişim, psikomotor gelişimi takip etme, bilişsel gelişim, bilişsel gelişimi ölçmeye yönelik araç gereç kullanma, dil gelişimi, dil Gelişimini ölçmeye yönelik araç gereç kullanma

ACG103 Psikolojiye Giriş (3-0)3 AKTS 3

Psikoji ile ilgili temel kavramlar, psikolojinin amaçları, psikolojinin tarihçesi, psikolojide araştırma yöntemleri, davranışın fizyolojik temelleri, duyum ve algı, öğrenme ve bellek süreçleri, güdü, yaşam boyu gelişim süreçleri, sosyal psikoloji.

ACG105 Çocuk Beslenmesi (2-0)2 AKTS 3

Beslenme, Beslenme, çocuklarda beslenme alışkanlıkları, besin hazırlama- pişirme– saklama ve sunum, besin hazırlama- pişirme – saklama ve sunumunu değerlendirme, farklı zaman dilimlerinde beslenme, beslenme ile ilgili özel durumları olan çocuklar, hasta çocuk beslenmesi, gelişim dönemlerine göre beslenme, gelişim dönemlerine göre beslenmeyi düzenlemek.Besin grupları ve besin gruplarından sağlıklı menüler hazırlama.

ACG107 Öğrenme ve Öğretme Teknikleri (3-0)3 AKTS 4

Gelişim ve öğrenme, Öğrenme ve Öğrenme Kuramları, Çocuklarda Öğretme Süreçleri, Etkili Öğretim Yöntemleri ve Teknikler, Etkili öğretim yöntem ve tekniklerini uygulamak

ACG109 Çocukla İletişim ve Beden Dili (2-0)2 AKTS 3

İletişim, çocuklarla etkili iletişim teknikleri, Aile çocuk arasındaki etkili iletişim, Aileyle etkili iletişim kurma teknikleri, İş hayatında iletişim, Personelle etkili iletişim tekniklerini uygulama, beden dili ve beden dilini etkili kullanma

ACG111 Erken Çocukluk Döneminde Değerler Eğitimi (2-0)2 AKTS 3

Değer-ahlak tanımları, ana hatlarıyla dini ve felsefi açıdan ahlak literatürü, ahlakî değerlerin kazanılması süreçleri, değer eğitimi modelleri, okullar ve değerler eğitimi, çocukta ahlak ve karakter gelişimi, Türk Milli Eğitiminin değerleri, okullarda belirli değerlerin öğretilmesi, Türk gençlerinin değerleri, Türk toplumunun değerleri, erken çocuklukta kazandırılması gereken değerler (sevgi, saygı, hoşgörü…)

ACG102 Çocuk Gelişimi II (3-0)3 AKTS 6

Sosyal gelişimi, Sosyal Gelişimi ölçmeye yönelik araç gereç kullanmak, Duygusal gelişimi, Duygusal Gelişimi ölçmeye yönelik araç gereç kullanmak, Ahlak gelişimi, Ahlak gelişimini ölçmeye yönelik araç gereç kullanmak, Cinsel gelişim, Çocukların cinsel gelişimine uygun araç gereç hazırlamak,

ACG104 Çocuk ve Oyun (2-0)2 AKTS 3

Oyunun tarihsel gelişimi, oyunun tanım ve özellikleri, okul öncesi eğitimde oyunun yeri ve önemi, oyun kuramları, gelişime bağlı oyun aşamaları, oyun çeşitleri ve özellikleri, oyun aracılığıyla çocuğu tanıma yöntemleri, oyun materyallerinin ideal özellikleri ve materyal seçiminde dikkat edilmesi gereken özellikler, eğitsel amaçlar doğrultusunda oyun ve yaratıcı materyal geliştirme ve uygulayabilme.

ACG106 Öğrenme Psikolojisi (2-0)2 AKTS 2

I. Öğrenme Psikolojisi Kavramsal Çerçeve, Öğrenme, İçgüdü, Güdü, Refleks, Davranım, Davranış, Performans, Davranış Türleri, Yaşantı, Uyarıcı, Tepki, Hazırbulunuşluk, Öğrenme Türleri Kavramları, II. Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler - Olgunlaşma, Türe Özgü, Hazırlanma, Yaş, Zeka, Güdü-Güdülenme, Hazırbulunuşluluk, Zamanlama, Transfer, Ket Vurma Dikkat, BiyolojikFizyolojik Durum, Yaşantı, Sosyo-Kültürel Çevre. III. Öğrenme Teorileri - Davranışçı Kuram: Klasik Koşullanma, Edimsel Koşullanma, Bağlaşım ve Bitişiklik Kuramı, Bilişsel Kuram: Gestalt Kuramı, Bilgi İşleme Kuramı, Beyin Temelli Kuram, Sosyal öğrenme, Hümanist Kuramı; İhtiyaçlar Hiyerarşisi ve Fenomenolojik Benlik Kuramı 

ACG108 Erken Çocukluk Döneminde Program ve Yaklaşımlar(2-0)2 AKTS 3

Erken çocukluk döneminde belli başlı yaklaşımlar, ilke, kavram ve uygulamalar, Head Start yaklaşımı, Proje yaklaşımı, Reggio Emilia yaklaşımı, High Scope yaklaşımı, Montessori yaklaşımı, Bank Street yaklaşımı, Waldorf Yaklaşımı.

ACG110 Aile Eğitimi (2-0)2 AKTS 3

Aile eğitimi, Aile eğitim programı hazırlama süreci, Aile eğitimi etkinlik dosyası, Aile ve çocuk hakkında bilgi edinme, Özel eğitimde aile eğitimi süreci, Özel eğitime gereksinimi olan çocukların aileleri için aile eğitimi.

ACG112 Çocuk Edebiyatı ve Medya (2-0)2 AKTS 3

Çocuk yayınlarında bulunması gereken özellikler, Basılı yayınların özellikleri, Görsel yayınların özellikleri, Okul öncesi çocuklar için hazırlanan basılı ve görsel yayınların değerlendirilmesi, Basılı yayınların değerlendirilmesi, Görsel yayınların değerlendirilmesi, Çocukların ve ailelerin çocuk yayınlarını kullanmalarına rehberlik etmek, Çocukların ve ailelerin çocuk yayınlarını kullanmalarına rehberlik etmek, Yayınları kullanırken kullanılacak etkili yöntemler, Çocuk edebiyatı eserleri, Basılı medya yayınları, Çocuk edebiyatı ve çocuklara yönelik medya yayınlarından örnek arşiv oluşturmak

ACG201 Özel Eğitim I (3-0)3 AKTS 5

Özel Eğitim İle İlgili Temel Kavramlar, Özel Eğitimin Genel Amacı, Özel Eğitimin Önemi, Özel Eğitim İlkeleri, Özel Eğitim Kurumlarıve Özellikleri, Engele Neden Olan Faktörler, Engele Neden Olan Faktörler, Engelin Önleme Ve Erken Tanı, Özel Eğitim Alanını Sınıflandırma, Yaygınlık Oranları, Dünyada Özel Eğitim Türkiyede Özel Eğitim, Görme Engellileri Tanıma Ve Sınıflandırma, Görme Engelliliğin Nedenleri, Görme Engelini Önleme Ve Erken Tanı, Görme Engellilerin Eğitimleri, İşitme Engellileri Tanılama Ve Sınıflandırma, İşitme Engellilik Nedenleri, İşitme Engelini Önleme Ve Erken Tanı, İşitme Engellilerin Eğitimleri, Dil Ve Konuşma Güçlüğünü Tanılama Ve Sınıflama, Dil Ve Konuşma Güçlüğü Nedenleri, Dil Ve Konuşma Güçlüğünü Önleme Ve Erken Tanı, Dil Ve Konuşma Yetersizliği Olan Çocukların Eğitimleri

ACG203 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama I (0-6)3 AKTS 6

Yıllık Planı İzleme, Günlük Plan Hazırlama, Günlük Plan Hazırlama, Günlük Plan Uygulama Serbest Zaman Etkinliği Planlama, Serbest Zaman Etkinliği Uygulama, Türkçe Dil Etkinliği Planlama, Türkçe Dil Etkinliği Uygulama, Oyun ve Hareket Etkinliği Planlama, Oyun ve Hareket Etkinliği Uyg ulama, Müzik Etkinliklerini Planlama, Müzik Etkinliklerini Uygulama

ACG205 Çocukta Bilim Ve Teknoloji (2-0)2 AKTS 3

İnternet Ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet Ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller Ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama

ACG207 Eğitimde Araç ve Gereç Geliştirme (2-1)3 AKTS 4

Sınıf yönetimi için araç gereç planlama, Sınıf yönetimi için araç gereç yapma, Eğitici oyuncak planlama, Eğitici oyuncak yapma, Kukla planlama, Kukla yapma, Müzik araçları planlama, Müzik araçları yapma, Kostüm ve aksesuar planlama, Kostüm ve aksesuar yapma

ACG209 Anne Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım (2-0)2 AKTS 3

Anne-çocuk sağlığının tanımı, hamileliğin oluşumu, anne karnında çocuk gelişimi, hamilelikte geçirilebilecek hastalık ve kazaların çocuğun gelişimine etkileri, 0-6 yaş çocuklarının fiziksel gelişimi (diş, boy, kilo) ve takibi, 0-6 yaş çocuklarında görülen çocuk hastalıkları (ishal ve solunum yolu enfeksiyonları, bağışıklama ve döküntülü hastalıklar, paraziter enfeksiyonlar vb.) ve korunma yöntemleri, aşılar, kadının yaşam dönemlerine göre sağlık sorunları, aile planlaması, kırık-çıkık, yanma, yaralanma, böcek sokması, zehirlenme, yabancı cisim yutma vb. durumlarda öğretmenin yapması gereken ilkyardım

ACG211 Davranış Yönetimi (2-0)2 AKTS 3

Hedef davranış, Hedef davranışın ölçümü ve kaydı, Uygun olan davranışın sistematik olarak artırılması, Uygun olmayan davranışları sistematik olarak azaltma, Davranış kaydı teknikleri, Davranış sağaltımı planlama, Değiştirilen davranışta kalıcılık, Değiştirilen davranışın genellenmesi

ACG213 Çocuk ve Müzik (2-0)2 AKTS 2

Müzik Dağarcığı, Müzik Dağarcığı, Müzikleri Derleme, Müzik Eğitimi, Müzik Eğitimi, Müzik Etkinliklerini Planlama ve Uygulama, Özel Gereksinimli Çocuklarda Müzik Etkinlikleri Planlama ve Uygulama, Ritim çalışmaları, Ritim çalışmalarını uygulama

ACG217 Erken Çocukluk Döneminde Fen ve Matematik Eğitimi(2-0)2 AKTS 2

Okul öncesi eğitimde fen ve matematiğin yeri ve önemi, okul öncesi dönemde fen çalışmaları ve doğa etkinlikleri, fen ve doğa programının hedefleri, fen ve doğa eğitiminde programının hedefleri, fen ve doğa etkinliklerinde kavram öğretiminde kullanılan strateji, yöntem ve teknikler, fen eğitiminde materyal geliştirme, fen ve doğa etkinliklerini planlama, uygulama ve değerlendirme, okul öncesi dönemde matematik etkinlikleri, okul öncesi eğitim programlarında matematik etkinliklerinin amaçları, matematik etkinliklerinde kullanılan kavramlar, okul öncesi dönemde matematiksel kavramların gelişimi, okul öncesi dönemde matematik becerilerinin gelişimi, problem çözme becerisinin gelişimi, matematik eğitiminde materyal geliştirme, matematiksel kavramların kazandırılmasında kullanılan yöntem ve teknikler, normal gelişim gösteren çocuklar ile özel eğitim gereksinimi olan çocuklar için matematik etkinliklerinin planlanması ve değerlendirilmesi

ACG202 Özel Eğitim II (3-0)3 AKTS 5

Öğrenme Güçlüğünü Tanılama Ve Sınıflandırma, Öğrenme Güçlüğünün Nedenleri, Öğrenme Güçlüğünü Önleme Ve Erken Tanı, Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Eğitimleri, Bedensel Engellileri Tanılama Ve Sınıflandırma, Bedensel Engellilik Nedenleri, Bedensel Engeli Önleme Ve Erken Tanı, Bedensel Engellilerin Eğitimleri, Yaygın Gelişim Bozukluğu Olan Çocukları Tanılama Ve Sınıflandırma, Yaygın Gelişim Bozukluğu Nedenleri, Yaygın Gelişim Bozukluğunu Önleme Ve Erken Tanı, Yaygın Gelişim Bozukluğu Olan Çocukların Eğitimleri, Zihinsel Engellileri Tanılama Ve Sınıflandırma, Zihinsel Engellilik Nedenleri, Zihinsel Engeli Önleme ve Erken Tanı, Zihinsel Engellilerin Eğitimleri, Üstün Zekalı Ve Üstün Yetenekli Çocukları Tanılama ve Sınıflandırma.

ACG204 Çocuk Hakları ve Koruma (2-0)2 AKTS 2

Çocuk Hakları ve Çocuk Koruma Yasaları, Çocuk Hakları ve Eşit Fırsatlar Sunma, Çocuk İhmal ve İstismarı, Çocuk İhmal ve İstismarına Yönelik Koruyucu Önlemler, Çocuğun Hakları ve Korunması Konusunda Is birliği Planlama, Çocuk Hakları ve Korunması Konusunda Yapılan Çalışmalar, Değerlendirme.

ACG206 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama II (0-6)3 AKTS 6

Yaratıcı Drama tkinlikleriniPlanlaEma, Yaratıcı Drama Etkinliklerini Uygulama, Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmalarını Planlama, Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmalarını Uygulama, Sanat Etkinliklerini Planlama, Sanat Etkinliklerini Planlama, Sanat Etkinliklerini Uygulama, Sanat Etkinliklerini Uygulama, Fen ve Doğa Etkinliklerini Planlama, Fen ve Doğa Etkinliklerini Uygulama, Alan Gezilerini Planlama, Alan Gezilerini Uygulama

ACG208 Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı (3-0)3 AKTS 4

Kişilik ve benlik özellikleri, Güdüler ve duygular, Duyum ve algı, Savunma mekanizmaları, Çocuklarda kişilik ve benlik gelişimi, Çocukları tanıma teknikleri, Çocukluk döneminde ruhsal sorunlar, Çocuklarda duygu ve davranım sorunları, Özel sorunları olan çocuklar, Sosyal becerilerinin geliştirilmesi, Problem çözme becerilerinin geliştirilmesi

ACG210 Çocuk ve Drama (1-2)2 AKTS 4

Okul Öncesi Eğitimde Drama, Okul Öncesi Eğitimde Drama Etkinliklerinde Eğitimcinin Rolü, Okul Öncesi Eğitimde Drama Etkinliklerinde Eğitim Ortamı, Okul Öncesi Eğitimde Drama Etkinliklerinde Değerlendirme, Hareket Çalışmaları, Hareket Çalışmalarını Uygulama, Pantomim Etkinliği, Pantomim Etkinliğini Uygulama, Rol Oynama Etkinliği, Rol Oynama Etkinliğini Uygulama, Doğaçlama Etkinliği

ACG212 Çocukta Sanat ve Yaratıcılık (2-0)2 AKTS 3

Yaratıcılık ve sanat, Yaratıcılığı geliştirici etkinlikler, Resim etkinliği, Yaratıcılığı geliştirici resim etkinliğini uygulama, Müzik etkinliği, Yaratıcılığı geliştirici müzik etkinliğini uygulama, Sanatsal ve kültürel gezi programı, Sanatsal ve kültürel gezi programını uygulama, Heykel etkinliği, Heykel etkinliğini uygulama

ACG215 Sanat Etkinliklerini İzleme (2-0)2 AKTS 2

Sanat, Sanatın Tarihsel Gelişimi, Sanat dalları, Sanat etkinliğini izlemek, Sanat etkinliğini değerlendirmek, Sanat etkinliği ile ilgili sunum yapmak.

ACG219 Çocuk Animatörlüğü (1-1)2 AKTS 2

Kostümlü basit animasyon örnekleri uygulayabilme, Animasyon organizasyonlarında yapılan çeşitli etkinlikleri kavrayabilme, Özel gece organizasyonlarının tanımını, amacını ve özelliklerini kavrayabilme, Animasyonun çocuğun gelişimindeki yerini ve önemini kavrayabilme, Okul öncesi eğitimde animasyonun yeri ve önemini kavrayabilme, Çocuk animatörlüğünün tanımını ve önemini kavrayabilme, Çocuklara yönelik animasyon etkinliklerini sıralayabilme, Çocuklara yönelik animasyon çeşitlerini sıralayabilme, Çocuklarla birlikte çeşitli animasyon uygulamaları yapabilme

ACG214 Çocuk İstismarı ve İhmali (2-0)2 AKTS 2

Çocukların ihmal ve istismar kavramları, ihmal ve istismara yönelik çocukların korunması için alınabilecek önlemler, ihmal ve istismarın çocukların gelişimsel süreçleri üzerindeki etkilerinin izlenmesi. İhmal ve istismarda risk grubu sayılabilecek çocukların (sokak ve sokakta çalışan, korunmaya muhtaç, işçi çocuklar) gelişimsel özelliklerini bilerek onlarla iletişime geçebilme, ihmal ve istismara uğramış çocukları fark edebilme. Çocuk ihmal ve istismarında disiplinler arası işbirliği yollarını ve sağaltımında izlenebilecek yolların öğrenilmesi.

ACG216 Sosyolojiye Giriş (2-0)2 AKTS 2

Sosyolojinin ön tarihi, tanımlar ve ön düşünceler, sosyolojinin kurucuları, sosyolojinin bağlamı, Sosyolojik hayal gücü, kültür, sapma, eşitsizlik, sosyal değişim ve sosyal yapı, temel kuramsal yaklaşımlar ve kavramlar.

ACG218 Okul Öncesi Dönemde Okuma Yazma Etkinlikleri (2-0)2 AKTS 2

Erken okuma yazma nedir? Okuma-yazmayı etkileyen faktörler nelerdir? Yazı farkındalığı hangi dönemde nasıl gelişir? Okumaya hazırlık, yazı öncesi geliştirici aktiviteler ve materyaller, fononojik duyarlılık gelişim stratejileri ve fonolojik gelişimi destekleyici aktiviteler, dil gelişiminde kullanılan teknik ve metotlar, hikaye anlatımı teknikleri, kelime bulmacalarıyla oyunlar, erken okur-yazarlıkta ailenin yeri ve katılımı, aile katılımı etkinlikleri, aile-öğretmen ilişkisi, dil ve okuma-yazma için farklı materyaller, resimli materyaller, müzikli (sesli) materyaller, işitsel ve görsel dikkatin okuma yazma için önemi ve geliştirici aktiviteler.

ACG220 Seminer (2-0)2 AKTS 2

Mesleki alanda araştırma yapma ve sunma becerisi kazandırma, Bilim ve araştırmaya ilişikin temel kavramlar, araştırma türleri ve süreci, literatür tarama, raporlaştırma süreci ve veri toplama araçları, kaynak gösterme, araştırma ve etik, seminer sunumları,

ACG221 Duyu Eğitimi (2-0)2 AKTS 2

Duyu bütünleme ve duyu bütünleme bozukluğunu anlamak,0-6 yaş dönemi duyusal gelişim, vestibüler sistem ve vestibüler fonksiyon bozukluğunun özellikleri. görsel sistem ve görsel fonksiyon bozukluğunun özellikleri, İşitsel sistem ve İşitsel fonksiyon bozukluğunun özellikleri, koku ve tat sistemleri. Koku ve tat fonksiyon bozukluklarının özellikleri. Motor planlama ve motor planlama bozukluğu, duyusal modülasyon ve regülasyon özellikleri, farklı tanı grupları ve duyu bütünleme yaklaşımı. Algı gelişimini destekleyen etkinlikler; Kurumda / profesyonellere öneriler, aile ve ev içinde / aileye öneriler. Algı gelişimini destekleyen materyaller geliştirme.

ACG222 Temel Tasarım (2-0)2 AKTS 2

Nokta-Çizgi, Nokta-Çizgi, Açık-koyu ve ışık-gölge karakalem tekniği ile objeleri hacimlendirmek, Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek, Yüzey düzenlemelerini renklendirmek, Doku yorumlarıyla yüzey oluşturmak, Tarsı İlkeleri (Form Çağrışımları) ve Kompozisyon, Renk, Doku, Strüktür uygulamaları yapmak